[tabs id=”terms” active=”1″]
[tab title=”Algemene Voorwaarden (Nederlands)”]

Download als PDF.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 2
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 2
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 2
ARTIKEL 4 – HET AANBOD 3
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST 3
ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT 4
ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 5
ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 5
ARTIKEL 9 – DE PRIJS 5
ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE 6
ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING 6
ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 6
ARTIKEL 13 – BETALING 7
ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING 8
ARTIKEL 15 – GESCHILLEN 8
ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 8

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: All the Luck in the World
Vestigingsadres: Gerard Dourstraat 86hs, 1072VW Amsterdam
E-mailadres: info<(@)>alltheluckintheworld.nl
KvK-nummer: 56146051
Btw-identificatienummer: NL851991609B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
– daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor oorbellen in verband met hygiëne.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

[/tab]
[tab title=”General Terms & Conditions (English)”]

Download as PDF.

ARTICLE 1 – Definitions 2
ARTICLE 2 – The Entrepreneur’s identity 2
ARTICLE 3 – Applicability 2
ARTICLE 4 – The offer 3
ARTICLE 5 – The contract 3
ARTICLE 6 – Right of withdrawal 4
ARTICLE 7 – Costs in case of withdrawal 4
ARTICLE 8 – Exclusion of the right of withdrawal 5
ARTICLE 9 – The price 5
ARTICLE 10 – Conformity and Guarantee 5
ARTICLE 11 – Delivery and execution 6
ARTICLE 12 – Termcontracts: duration, termination and renewal 6
ARTICLE 13 – Payment 7
ARTICLE 14 – Complaints procedure 7
ARTICLE 15 – Disputes 8
ARTICLE 16 – Additional or varying provisions 8

ARTICLE 1 – Definitions

In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following
meanings:
Entrepreneur: the natural of legal person affiliated with the Stichting Webshop Keurmerk and providing distance products and/or services to consumers;
Consumer: the natural person not acting in the exercise of his/her profession or business and entering into a distance contract with the entrepreneur;
Distance Contract: a contract in which, up to the conclusion of the contract, exclusive use is made of one or more technologies of distance communication within the scope of the system organised by the Entrepreneur for distance sale of products and/or services;
Technology for distance communication: a means to be used for concluding an agreement, without the consumer and the entrepreneur being together in the same place at the same time.
Cooling-off period: the period during which the Consumer may exercise the right of withdrawal;
Right of withdrawal: the option for Consumers to withdraw from the distance contract within the cooling-off period;
Day: calendar day;
Continuing performance contract: a distance contract concerning a series of products and/or services, for which the offer and/or purchasing obligation is spread over a longer period;
Long-term data carrier: any means that allow the Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her personally in a way to make future consultation and unaltered reproduction of the stored information possible.

ARTICLE 2 – The Entrepreneur’s identity

All the Luck in the World
Gerard Doustraat 86hs 1072VW Amsterdam
E-mail address: info<(@)>alltheluckintheworld.nl
Chamber of Commerce number: 56146051
VAT identification number: NL851991609B01

ARTICLE 3 – Applicability

1. These General Terms and Conditions apply to any offer from the Entrepreneur and to any distance contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer.
2. Before concluding a distance contract, the Entrepreneur shall make the text of these General Terms and Conditions available to the Consumer. If this is reasonably not possible, the Entrepreneur, before concluding the distance contract, shall notify that the General Terms and Conditions can be inspected at the Entrepreneur´s and that, at the Consumer´s request, they will be sent to the Consumer free of charge as soon as possible.
3. If the distance contract is concluded electronically, the text of these General Terms and Conditions, in deviation from the previous section and before the distance contract is concluded, may also be supplied to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a long-term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the General Terms and Conditions can be viewed electronically before concluding the distance contract, and that they will be delivered at the Consumer´s request free of charge, either via electronic means or otherwise;
4. If in addition to these General Terms and Conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply accordingly, and in the event of contradictory General Terms and Conditions, the Consumer may always appeal to the applicable provision that is most favourable to him/her.

ARTICLE 4 – The offer

1. If an offer is of limited duration or if certain conditions apply, it shall be explicitly stated in the offer.
2. The offer contains a full and accurate description of the products and/or services offered. The description is suitably detailed to enable the Consumer to assess the products and/or services adequately. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful images of the products and/or services provided. Obvious errors or mistakes in the offer are not binding for the Entrepreneur.
3. All offers contain such information that it is clear to the Consumer what rights and duties are attached to accepting the offer.
This involves in particular:
− the price, including taxes;
− any delivery costs, if applicable;
− the way in which the agreement will be concluded, and what actions are needed to establish this;
− whether or not the right of withdrawal is applicable;
− the form of payment, delivery or performance of the contract;
− the time frame for accepting the offer, or , as the case may be, the time frame for honouring the price;
− the rate of distance communication if the costs for using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the basic rate;
− if the contract is filed after conclusion, how the Consumer can consult it;
− the manner in which the Consumer may acquaint him/herself with undesired actions before concluding the contract, and the way the Consumer may correct these actions before the contract is concluded;
− any languages other than Dutch in which the contract can be concluded;
− the codes of conduct to which the Entrepreneur has submitted and the manner in which the Consumer can consult these codes of conduct via electronic means, and
– the minimum duration of the distance contract in the event of a contract for continuous or periodical delivery of products or services.

ARTICLE 5 – The contract

1. Subject to the provisions in paragraph 4, the contract becomes valid when the Consumer has accepted the offer and fulfilled the terms and conditions set.
2. If the consumer accepted the offer via electronic means, the Entrepreneur shall promptly confirm the receipt of the acceptance of the offer via electronic means. As long as the receipt of said acceptance has not been confirmed, the Consumer may repudiate the contract.
3. If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take appropriate technical and organisational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay electronically, the Entrepreneur shall observe appropriate security measures.
4. The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about Consumer’s ability to fulfil his payment obligations, as well as all facts and factors relevant to responsibly concluding the distance contract. If, acting on the results of this investigation, the Entrepreneur has sound reasons for not concluding the contract, he is lawfully entitled to refuse an order or request while giving reasons, or to attach special terms to the implementation.
5. The Entrepreneur shall send the following information along with the product or service, in writing or in such a way that the Consumer can store it in an accessible manner on a long-term data carrier:
a. the visiting address of the Entrepreneur´s business establishment where the Consumer may get into contact for any complaints;
b. the conditions on which and the way in which the Consumer may exercise the right of withdrawal, or, as the case may be, clear information about being exempted from the right of withdrawal;
c. the information corresponding to existing after-sales services and guarantees;
d. the information as stated in article 4 paragraph 3 of these Terms and Conditions, unless the Entrepreneur has already provided the Consumer with this information before the performance of the contract;
e. the requirements for cancelling the contract if the contract has a duration of more than one year or for an indefinite period of time.
6. If the Entrepreneur has undertaken to deliver a series of products or services, the stipulation in the previous paragraph applies to the first delivery only.

ARTICLE 6 – Right of withdrawal

When delivering products:
1. When purchasing products, the Consumer has the option to repudiate the contract without specifying any reasons for a period of at least 14 days. This period starts on the day the product is received by or on behalf of the Consumer.
2. During this period, the Consumer shall handle the product and the packaging with care. The Consumer shall only unpack or use the product to the extent necessary to judge whether he or she wishes to keep the product. If wishing to exercise the right of withdrawal, the Consumer shall return the product with all delivered accessories and, as far as reasonably possible, in the original condition and packaging to the Entrepreneur in conformity with the Entrepreneur´s reasonable and clear instructions.
When providing services
3. When providing services, the Consumer has the option to repudiate the contract without specifying any reasons, for a period of at least 14 days starting on the day of concluding the contract.
4. To exercise the right of withdrawal, the Consumer shall follow the reasonable and clear instructions given by the Entrepreneur in this context during the offer and/or before the delivery.

ARTICLE 7 – Costs in case of withdrawal

1. Should the Consumer exercise the right of withdrawal, only the returning costs are at the Consumer´s expense.
2. If the Consumer has made a payment, the Entrepreneur shall return this amount as soon as possible, but within not more than 30 days after the return or withdrawal.

ARTICLE 8 – Exclusion of the right of withdrawal

1. If the Consumer does not have the right of withdrawal, the Entrepreneur can exclude this right only if the Entrepreneur indicated this clearly in the offer or at least in good time before concluding the contract.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a. that were realised according to the Consumer’s specifications;
b. that are obviously personal in nature;
c. that cannot be returned due to their nature;
d. that spoil or age quickly;
e. whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Entrepreneur’s control;
f. for single newspapers and magazines;
g. for audio and video recordings and computer software of which the Consumer has broken the seal;
h. for earrings because of hygiene reasons;
3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services
a. regarding accommodation, transportation, restaurant establishments or leisure activities to be used or performed on a certain date or during a certain period;
b. of which the provision has been started with the Consumer’s explicit consent before the expiration of the cooling-off period;
c. regarding betting and lotteries;

ARTICLE 9 – The price

1. The prices of the products and/or services provided shall not be raised during the validity period stated in the offer, subject to changes in price due to changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Entrepreneur’s control, at variable prices. The offer will state the possibility of being subject to fluctuations and the fact that any indicated prices are target prices.
3. Price increases within 3 months after concluding the contract are permitted only as a result of new legislation.
4. Price increases from 3 months after concluding the contract are permitted only if the Entrepreneur has stipulated it and
a. they are the result of legal regulations or stipulations, or
b. the Consumer has the authority to cancel the contract before the day on which the price increase starts.
5. All prices indicated in the provision of products or services are including VAT.

ARTICLE 10 – Conformity and Guarantee

1. The Entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory provisions and/or government regulations on the day the contract was concluded.
2. An arrangement offered as a guarantee by the Entrepreneur, Manufacturer or Importer shall not affect the rights and claims the Consumer may exercise against the Entrepreneur about a failure in the fulfilment of the Entrepreneur’s obligations based on the law and/or the distance contract.

ARTICLE 11 – Delivery and execution

1. The Entrepreneur shall exercise the best possible care when booking and when executing product orders, and when assessing requests for the provision of services.
2. The place of delivery is at the address given by the Consumer to the company.
3.With due observance of the stipulations in Article 4 of these General Terms and Conditions, the Company shall execute accepted orders with convenient speed but at least within 30 days, unless a longer delivery period was agreed. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the Consumer shall be informed about this within one month after ordering. In such cases, the Consumer is entitled to repudiate the contract free of charge and with the right to possible compensation.
4. In the event of repudiation under the preceding paragraph, the Entrepreneur shall return the payment made by the Consumer as soon as possible but at least within 30 days after repudiation.
5. If delivering an ordered product turns out to be impossible, the Entrepreneur shall make an effort to offer an equivalent replacement product. Before the delivery, it shall be reported in a clear and comprehensible manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal may not be excluded with replacement products. The costs of the return shipment are to be borne by the Entrepreneur.
6. Unless explicitly agreed otherwise, the risk of loss of and/or damage to products shall remain with the Entrepreneur until the time they are delivered to the Consumer.

ARTICLE 12 – Termcontracts: duration, termination and renewal

Notice
1. Regarding a indefinite contract, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services the consumer may terminate at any time in compliance to the applicable termination rules and a notice of up to one month.
2. Regarding a definite contract, which extends to the regular delivery of products (electricity included) or services the consumer can terminate the contract at any time at the end of the fixed term in compliance with the applicable termination rules and with a notice of at the most one month.
3. Consumers can the agreements mentioned in the preceding paragraphs:
– Cancel at any time and not be limited to termination at a particular time or in a given period;
– At least cancel the same way as they are entered into by the consumer;
– Cancel at the same notice as the company has negotiated for itself.
Extension
4. A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be automatically extended or renewed for a fixed period.
5. Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period, which extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines be tacitly renewed for a maximum of three months if the consumer agreement that has been extended towards the end of the extension may be terminated with a notice of up to one month.
6. A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products or services may only be extended tacitly for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with notice of one month and a notice of up three months if the contract is about regularly, but less than once a month, delivering daily, news and weekly newspapers and magazines.
7. Agreements with a limited duration of regular delivery of trial days, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is terminated automatically and not tacitly continued after the trial or introductory
Duration
8. If a contract lasts more than one year, after one year of the agreement the consumer may at any time terminate with a notice of up to one month prematurely, unless the reasonableness and fairness resisting the termination before the end of the agreed term.

ARTICLE 13 – Payment

1. Unless otherwise agreed, the amounts to be paid by the Consumer are to be settled within 14 days after delivery of the goods, or in the event of an agreement to provide a service, within 14 days after the delivery of documents relating to this service.
2. When selling products to Consumers, it is not permitted to negotiate an advance payment of more than 50% in the General Terms and Conditions. When an advance payment was agreed, the Consumer may not assert any right regarding the execution of that order or the provision of the service in question before the agreed advance payment has been made.
3. The Consumer has the duty to inform the Entrepreneur promptly of possible inaccuracies in the payment details.
4. In case of nonpayment on the part of the Consumer, and subject to legal restrictions, the Entrepreneur is entitled to charge any predetermined reasonable costs incurred to the Consumer.

ARTICLE 14 – Complaints procedure

1. The Entrepreneur shall have a sufficiently notified complaints procedure and shall handle the complaint in accordance with this complaint procedure.
2. Complaints about the performance of the contract shall be submitted to the Entrepreneur fully and clearly described within a reasonable time after the Consumer has discovered the defects.
3. The complaints submitted with the Entrepreneur shall be replied within a period of 14 days after the date of receipt. Should a complaint demand a foreseeable longer time for handling, the Entrepreneur shall respond within 14 days with a notice of receipt and an indication when the Consumer can expect a more detailed reply.
4. If the complaint cannot be solved in joint consultation, there will be a dispute that is open to the dispute settlement rules.

ARTICLE 15 – Disputes

1. Contracts between the Entrepreneur and the Consumer, to which these General Terms and Conditions apply, are exclusively governed by Dutch law.

ARTICLE 16 – Additional or varying provisions

Additional provisions of and/or deviations from these General Terms and Conditions may not be to the Consumer’s detriment and must be put in writing or be recorded in such a way that the Consumer can stored them in an accessible manner on a long-term data carrier.

[/tab]
[/tabs]